Vedtægter

Vedtægter

I Vedtægter for Kræftens Bekæmpelse omhandler § 6 vedtægter for lokalforeninger.

§ 6 Lokalforeninger (i Hjørring Kommune i Hjørring, Hirtshals og Sindal)

Stk. 1.

En lokalforening omfatter de medlemmer, der er bosat i en kommune.

Stk. 2. En lokalforenings opgaver er:

At medvirke til gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål.
At bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål
At informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultater deraf med henblik på at fremme kræftsagen.
At forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer.
At arbejde for tilgang af medlemmer.
At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse.

Stk. 3.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indvarsles mindst 14 dage før ved annoncering og/eller opslag.
Dagsorden for generalforsamling skal indeholde:

Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed.
Fremlæggelse af der reviderede regnskab.
Drøftelse af Lokalforeningens aktivitetsplan for den kommende periode.
Valg til bestyrelsen herunder suppleanter.
Valg til revisor herunder eventuel valg af suppleant.
Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.
Eventuelt.
Stk. 4. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på normalt 5 – 7 medlemmer valgt i direkte valg på generalforsamlingen blandt lokalforeningens egne medlemmer, jf. stk. 1. Generalforsamlingen kan dispensere fra reglen om bopælspligt. Bestyrelsen tilstræber, at der ved opstilling ag bestyrelseskandidater tages hensyn til, at personer med forskellige kompetencer og baggrund herunder geografisk tilhørsforhold opstilles. Medlemmer, der ikke inden generalforsamlingen har betalt kontingent, er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Familiemedlemskab giver valgbarhed og stemmeret til lokalforeningens bestyrelse for maksimalt to personer i familien.

Valg gælder for 2 år. Hvert år er ca. halvdelen af bestyrelsen på valg. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, der skal repræsentere forskellige husstande.

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7.

Bestyrelsen kan nedsætte et antal lokaludvalg.

Hovedbestyrelsen fastsætter rammerne for lokaludvalgenes sammensætning og aktiviteter.

Stk. 8.

Lokalforeningen kan til drift af lokalforeningen og til udgifter i forbindelse med de i § 6, stk. 2, vedtægtsbestemte opgaver rekvirere beløb inden for retningslinier fastsat af hovedbestyrelsens forretningsudvalg. Indtægter af lokalforeningens indsamlingsaktiviteter oversendes til Kræftens Bekæmpelse. I særlige tilfælde kan lokale indsamlingsaktiviteter iværksættes med henblik på at støtte lokale eller regionale formål inden for retningslinier fastsat af hovedbestyrelsen.

Stk. 9.

Lokalforeningen udarbejder regnskab over samtlige indtægter og udgifter i et kalenderår efter den til enhver tid gældende og af Kræftens Bekæmpelses revision godkendte instruks for udarbejdelse af lokalforeningsregnskaber. Det reviderede regnskab indsendes til Kræftens Bekæmpelses godkendelse inden udgangen af marts.

Stk. 3. Model2

1) Vælges model 2, fortsætter lokalforeninger og lokalkomitéer i de hidtidige
Kommuner med lokale opgaver som beskrevet i vedtægternes § 6, jf. dog pkt. 3 og 4.

2) Medlemmerne opgøres i henhold til kommunegrænserne før 31. december
2006.

3) Lokalforeninger og lokalkomitéer etablerer et samarbejdsudvalg.
Lokalforeningsbestyrelserne og lokalkomitéerne udpeger hver op til 2 repræsentanter til samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget bidrager til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål.

4) Samarbejdsudvalget udpeger repræsentanter til repræsentantskabsmødet, således at kommunen har 2 repræsentanter samt yderligere 1 repræsentant for hver 1.000 medlemmer i kommunen.

4) Samarbejdsudvalget kan til enhver tid ved enstemmighed beslutte, at
Lokalforeninger og lokalkomitéer i kommunen opløser samarbejdsudvalget og opretter en lokalforening med lokaludvalg i henhold til § 6.

Stk. 7. Disse vedtægter er senest ændret på repræsentantskabsmødet den 13. maj 2007.

(OBS: Kun de paragraffer, som er relevante for os, er medtaget. Det har bevirket, at paragrafnummereringen kan se lidt ulogisk ud).

Læs vedtægter for hele Kræftens Bekæmpelses virksomhed.